ΟΜΟΦΩΝΗ απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ζωγράφου για 72 εργαζόμενους

Posted: Φεβρουαρίου 17, 2014 in Από αλλού
Ετικέτες:

ΟΜΟΦΩΝΗ απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ζωγράφου περί ΜΗ άσκησης ενδίκων μέσων κατά της υπ’ αριθμ. 2705/2013 αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών που εκδόθηκε κατά την ειδική διαδικασία των εργατικών διαφορών.

AΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 30
(απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης 1η ΕΚΤΑΚΤΗ/12.2.2014)

ΘΕΜΑ : Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της αρ. 2705/2013 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών

Η Οικονομική Επιτροπή συνήλθε σε Έκτακτη Συνεδρίαση (1η) στο Δημοτικό Κατάστημα στις 12.2.2014 και ώρα 20.00.
MEΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΤΑΚΤΙΚΑ: ΑΓΓΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΤΣΙΑΠΑΡΙΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ, ΣΕΙΝΤΗ – ΜΕΛΙΣΣΙΝΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ, ΚΑΛΙΑΚΑΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΣΑΠΡΙΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΚΑΖΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, KΡΑΝΙΩΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, ΚΑΡΑΒΙΔΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ.
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ: ΚΟΛΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΛΑΜΠΡΙΔΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ-ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ, ΔΑΒΟΥΡΛΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ.
Τα μέλη της O.Ε. προσκλήθηκαν νόμιμα [άρθρο 75, παρ. 6 Ν.3852] με την υπ’ αριθ. 2528/12.2.2013 πρόσκληση του Προέδρου.
Παρόντες στη συνεδρίαση ήταν ο Πρόεδρος κ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΓΗΣ και τα μέλη της Ο.Ε. κ.κ. ΑΓΓΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΤΣΙΑΠΑΡΙΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ, ΣΕΙΝΤΗ – ΜΕΛΙΣΣΙΝΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ, ΚΑΛΙΑΚΑΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΚΑΖΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, KΡΑΝΙΩΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, ΚΑΡΑΒΙΔΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.
Απουσίαζε η Δ.Σ. κ. ΣΑΠΡΙΚΗ ΕΛΕΝΗ.
Επομένως υπάρχει απαρτία και αρχίζει η συνεδρίαση.
Στην ημερήσια διάταξη υπήρχε και το μοναδικό θέμα που αναφέρεται στην περίληψη της επικεφαλίδας. Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. ζήτησε την έγκριση των μελών για τον έκτακτο χαρακτήρα της συνεδρίασης λόγω χρονικών προθεσμιών (σε περίπτωση άσκησης ενδίκων μέσων) η οποία έγινε ΟΜΟΦΩΝΑ αποδεκτή.
Σχετική με το θέμα ήταν και η αρ. 2705/2013 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών καθώς και η προφορική εισήγηση του κ.Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής .


Από την εισήγηση και τη συζήτηση που ακολούθησε ,προκύπουν σε συντομία τ’ακόλουθα:
Με την υπ’ αριθμ. 2705/2013 απόφασή του που εκδόθηκε κατά την ειδική διαδικασία των εργατικών διαφορών, το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών δέχτηκε την αγωγή εβδομήντα δύο (72) εργαζομένων σε σύνολο ογδόντα έξι (86) κατά του Δήμου Ζωγράφου, αφού αναγνώρισε ότι οι αυτοί συνδέονται με το Δήμο Ζωγράφου με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου από την έναρξη της απασχόλησής τους. Περαιτέρω υποχρέωσε το Δήμο να αποδέχεται προσηκόντως τις υπηρεσίες των εναγόντων και να τους απασχολεί καταβάλλοντας τις νόμιμες αποδοχές που αντιστοιχούν στην υπηρεσιακή τους εξέλιξη.
Ως γνωστόν, οι ανωτέροι εργαζόμενοι παρέχουν την εργασία τους στο Δήμο επί σειρά ετών με ανανεούμενες διαδοχικές συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου που συνάπτονταν για την κάλυψη δήθεν πρόσκαιρων και έκτακτων αναγκών.
Στην πραγματικότητα όμως είναι γνωστό, όλα αυτά τα χρόνια που εξακολουθούσε αυτή η πρακτική από το σύνολο των Δήμων της χώρας, ότι οι εν λόγω εργαζόμενοι καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες του Δήμου σε κρίσιμους για την λειτουργία του Δήμου και των Νομικών Προσώπων του τομείς και είναι απαραίτητοι για να εξακολουθήσει η απρόσκοπτη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου, στις οποίες απασχολούνται οι συγκεκριμένοι εργαζόμενοι.
Επειδή η 2705/2013 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών δεν αφορά μισθολογικές απαιτήσεις και διαφορές του Δήμου με διάφορους εργαζόμενους,η απόφαση αυτή αφορά μόνο την αναγνώριση του πυρήνα της εργασιακής σχέσης, δηλαδή την μορφή της. Η απόφαση εκδόθηκε επί αναγνωριστικής αγωγής των εργαζομένων και όχι επί αγωγής διεκδίκησης δεδουλευμένων ή άλλων μισθολογικών παροχών και επιδομάτων. Η απαγόρευση παραίτησης από τα ένδικα μέσα αφορά ρητά μόνο τις μισθολογικές διαφορές.
Επειδή κατά συνέπεια η υπόθεση αυτή δεν υπάγεται στις εξαιρέσεις του άρθρου 103 του ν.3463/2006 και 27 του ν.3013/2012 με βάση το οποίο προκειμένου για μισθολογικές απαιτήσεις κάθε μορφής, περιλαμβανομένων και των επιδομάτων, δεν είναι δυνατή η παραίτηση από την άσκηση ενδίκων μέσων, ο δικαστικός συμβιβασμός και η κατάργηση δίκης.
Επειδή ο Δήμος έχει ηθικό καθήκον να αποδεχτεί μια δικαστική απόφαση που απλώς διαπιστώνει, αναγνωρίζει και περιβάλει με το κύρος της δικαιοσύνης μια ήδη διαμορφωμένη από καιρό πραγματική κατάσταση, την οποία δεν μπορεί να αρνηθεί και εξαιτίας του καθήκοντος αληθείας από το οποίο δεσμεύεται. Οι συγκεκριμένοι εργαζόμενοι πράγματι καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες του Δήμου σε εργατικό προσωπικό, που δεν μπορούν να καλυφθούν με άλλο τρόπο, σε τομείς ιδιαίτερα κρίσιμους και ευαίσθητους όπως είναι η δημόσια υγεία, η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, οι κοινωνικές υπηρεσίες κ.ο.κ., δηλαδή στους τομείς που -κατ΄ελάχιστο- έχουν δικαίωμα και νόμιμη υποχρέωση να δραστηριοποιούνται οι Δήμοι ώστε να δικαιολογούν την ύπαρξή τους !
Επειδή, κατά συνέπεια, η αναγνώριση από το Δήμο της παγίως διαμορφωθείσης κατάστασης συνιστά υποχρέωση και ηθικό καθήκον του Δήμου, τόσο προς τους δημότες όσο και προς τους εργαζόμενους.
Επειδή η τυχόν άσκηση ενδίκων μέσων κατά της εν λόγω αποφάσεως, που θα έπρεπε αυτονόητα να συνοδεύεται και από άρνηση της διαμορφωθείσης κατάστασης και των αναγκών που εξυπηρετούν οι εργαζόμενοι, θα ήταν αντίθετη προς το καθήκον αλήθειας αλλά και προς τις αρχές του Κράτους Δικαίου που πρέπει να διέπουν την δράση της δημόσιας διοίκησης.
Επειδή περαιτέρω, είναι βέβαιο ότι τυχόν αποδοχή της εφέσεως και απομάκρυνση των εργαζομένων από τις θέσεις τους θα σήμαινε παντελή διάλυση των υπηρεσιών του Δήμου που αφορούν στην αποκομιδή των απορριμμάτων, στην καθαριότητα, στην συντήρηση των κοινόχρηστων χώρων και του πρασίνου του Δήμου, στην λειτουργία των παιδικών σταθμών και των κοινωνικών υποδομών.
Επειδή τέλος είναι προφανές ότι χωρίς τις παραπάνω υπηρεσίες, η τοπική αυτοδιοίκηση δεν έχει λόγο ύπαρξης !
Επειδή από τα παραπάνω προκύπτει όχι μόνο ότι η παραίτηση από τα ένδικα μέσα κατά της άνω αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών όχι μόνο είναι τυπικά και ουσιαστικά νόμιμη, αλλά ότι και επιβεβλημένη από λόγους ηθικής τάξης και δημοσίου συμφέροντος. Διότι το δημόσιο συμφέρον το οποίο έχει ταχθεί εν προκειμένω να υπηρετεί ο Δήμος μέσω των αιρετών εκπροσώπων των πολιτών, επιβάλει οι πολίτες να κυκλοφορούν στην πόλη με ασφάλεια, να μην διακινδυνεύεται η υγεία τους λόγω έλλειψης προσωπικού καθαριότητας, να απολαμβάνουν τους κοινόχρηστους χώρους πρασίνου, να επωφελούνται από κάποιες στοιχειώδεις κοινωνικές υπηρεσίες, για την παροχή των οποίων πληρώνουν ήδη δυσβάσταχτους φόρους τόσο στους Δήμους όσο και στην κεντρική εξουσία. Η απαγόρευση –ουσιαστικά- στους δήμους να παρέχουν τουλάχιστον αυτές τις στοιχειώδεις υπηρεσίες θα οδηγήσει και τον θεσμό της τοπικής αυτοδιοίκησης σε κατάρρευση και πλήρη απαξίωση.
Περαιτέρω, επειδή όπως προαναφέρθηκε η συγκεκριμένη δικαστική απόφαση είναι αναγνωριστικής φύσεως και δεν αφορά -ούτε εμμέσως-μισθολογικές απαιτήσεις ή επιδόματα, ο δε Δήμος έχει λάβει και άλλη φορά παρόμοια απόφαση περί μη ασκήσεως ενδίκων μέσων, κατόπιν γνωμοδοτήσεως του Νομικού Συμβούλου του Δήμου, σε πανομοιότυπη περίπτωση. Η απόφαση εκείνη του Δημοτικού Συμβουλίου είχε κριθεί νόμιμη τότε, γεγονός που έχει εμπεδώσει την πεποίθησή μας ότι ενεργούμε σύμφωνα με το γράμμα και το πνεύμα του νόμου και το συμφέρον της πόλης μας. Τέλος, αφενός μεν ο αριθμός και οι θέσεις των συγκεκριμένων υπαλλήλων προβλέπεται στον οργανισμό του Δήμου, αφετέρου δε η μισθοδοσία τους έχει προβλεφθεί στον προϋπολογισμό του, ο οποίος εκ του λόγου αυτού δεν πρόκειται να υποστεί καμία περαιτέρω επιβάρυνση.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο, είδε τις σχετικές διατάξεις της Νομοθεσίας, μετά από διαλογική συζήτηση και ονομαστική ψηφοφορία,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα
(ύστερα από ονομαστική ψηφοφορία)
Τη μη άσκηση ενδίκων μέσων κατά της υπ’ αριθμ. 2705/2013 αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών που εκδόθηκε κατά την ειδική διαδικασία των εργατικών διαφορών.

Προς τον σκοπό αυτό συντάχθηκε η απόφαση αυτή από το πρακτικό και υπογράφεται.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΓΓΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΤΣΙΑΠΑΡΙΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ, ΣΕΙΝΤΗ – ΜΕΛΙΣΣΙΝΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ, ΚΑΛΙΑΚΑΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΣΑΠΡΙΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΚΑΖΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, KΡΑΝΙΩΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, ΚΑΡΑΒΙΔΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΓΗΣ
Αντιδήμαρχος Υποδομών, Προγραμμάτων και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης-Διαφάνειας

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s